Kvalitetssäkring

För privatpraktiserande behandlare som är medlem i en yrkesförening inom antroposofiskt orienterad terapi finns ett utarbetat system för kvalitetssäkring. De yrkesföreningar som finns är:

 • Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin, LAOM
 • Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst, SAL
 • Läkeeurytmiföreningen i Sverige, LEF
 • Förening för Antroposofisk Konstterapi, FAKT
 • Föreningen för Metallfärgljusterapi

Medarbetarna på Phoenixmottagningen är i förekommande fall medlemmar i sina respektive yrkesföreningar. Dokumentationen i kvalitetssäkringssystemet finns här och omfattar:

 • Patientinformation
 • Integritetspolicy
 • Etiska riktlinjer
 • Klagomålshantering
 • Avvikelsehantering
 • Rutin för dokumentation

Personuppgifter

Allmänt om personuppgifter

De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Alla som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient enligt patientdatalagen. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen.

Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Enligt dessa ovan nämnda regelverk ska personuppgifter i en journalhandling sparas i minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i journalen. Dina uppgifter förvaras i sekretesskyddade datajournaler alternativt bevaras de inlåsta i brandsäkert skåp.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom hälso- och sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.